Mazury - Absolutnie wszystko o Mazurach. Noclegi, czarter, Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia, Mazury, Mazury, naszego serwisu. e-Mazury.com.pl
Przewodnik, Pisz, Mazury, Przewodnik, Pisz, Mazury, Przewodnik, Kętrzyn, Mazury, Przewodnik, Pisz, Mazury, Przewodnik, Pisz, Mazury,
  
  
  
  
  
   
REKLAMA

PRZEWODNIK - KĘTRZYN

POŁOŻENIE

Miasto Kętrzyn położone jest na wzgórzach w województwie Warmińsko-Mazurskim. Obszarem obfitującym w liczne siedliska flory i fauny jest użytek ekologiczny Rozlewisko Wopławka położony w sąsiedztwie jeziorka miejskiego. Znajdujące się na jego terenie siedliska flory i fauny zalicza się do unikatowych, ze względu na występowanie w tak dużej liczebności gatunkowej w obrębie dużego siedliska ludzkiego.
W
Kętrzynie znajduje się również 12 drzew uznanych za pomniki przyrody.

 

HISTORIA

Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1329 roku. Na skraju puszczy, przy pruskiej osadzie Rast, Krzyżacy wybudowali drewnianą strażnicę nazwaną Rastenburg. Znajdowała się ona prawdopodobnie na wzgórzu nad rzeką Guber, w miejscu, gdzie około pół wieku później wybudowano stojący do dnia dzisiejszego obronny kościół św. Jerzego. Zadaniem strażnicy i osadzonej w niej załogi była obrona tej części państwa zakonnego przed licznymi wyprawami litewskimi; był to także punkt etapowy w krzyżackich wyprawach na Litwę. Strażnica, dwukrotnie zdobywana i palona przez Litwinów - 3 listopada 1345 roku przez wojska książąt Olgierda i Kiejstuta oraz 22 lutego 1347 roku była każdorazowo odbudowywana, położona przy niej osada zaludniała się nowymi mieszkańcami.

11 listopada 1357 roku komtur Bałgi Johan Schindekopf nadał osadzie przywilej lokacyjny na prawie chełmińskim. Zapewne w tym czasie rozpoczęto budowę murowanego zamku usytuowanego w południowo - wschodnim narożniku murów miejskich.

W XV wieku mieszkańcy Rastenburga kilkakrotnie buntowali się przeciw władzy Zakonu. W 1410 roku rycerz Johart i burmistrz Barddyne poddali miasto królowi polskiemu. W 1440 roku Rastenburg był jednym z założycieli Związku Pruskiego. W 1454 roku zbuntowani mieszczanie zajęli zamek, a krzyżackiego prokuratora Wolfganga Sauera utopili w stawie młyńskim.

Po sekularyzacji zakonu, w 1525 roku nastąpił około stuletni okres świetności miasta, któremu kres położyły liczne epidemie (w 1625 roku zmarło w wyniku epidemii 2.500 osób w mieście i okolicy) oraz wybuch I wojny polsko - szwedzkiej. Kolejne wojny i epidemie przyczyniły się do upadku miasta. Dopiero około połowy XIX wieku dla Rastenburga nadszedł okres rozwoju. Miasto uzyskało połączenie kolejowe z większymi miastami prowincji. Powstało wówczas wiele nowych zakładów przemysłowych oraz instytucji użyteczności publicznej.

Kolejny kryzys, który przyniósł ze sobą wybuch I wojny światowej trwał do lat 30 - tych XX wieku. W końcu stycznia 1945 roku, po zajęciu miasta przez wojska radziecki zamek i większa część staromiejskiej zabudowy miasta zostały spalone.

Z powstaniem herbu Kętrzyna wiąże się następująca legenda:
W okolicznych lasach grasował niedźwiedź dający się mocno we znaki osadnikom. Czynił on szkody nawet w pobliżu miasta. Nic więc dziwnego, że okoliczni mieszkańcy postanowili zabić groźnego zwierza. Zorganizowano obławę i w czasie pościgu niedźwiedź został raniony. Rana jednak nie była śmiertelna, drapieżnik uciekł i schronił się w gęstym mateczniku, z którego nie miał się siły wydostać. Tam został zabity. Na mapach niemieckich miejsce tego wydarzenia lokalizowano na wzgórzu w pobliżu Zalesia Kętrzyńskiego.

 

 

ZABYTKI

Zamek krzyżacki - zwiedzanie miasta najlepiej rozpocząć od największej atrakcji - zamku z drugiej połowy XIVw., wielokrotnie przebudowywanego. Świetnie zachowany, posiada bramę wjazdową i dziedziniec wewnętrzny. W zamku mieści się muzeum ze zbiorem obrazów, rzeźb i przedmiotów pochodzących z XV-XIXw. Na piętrze znajduje się wystawa poświęcona Wojciechowi Kętrzyńskiemu, patronowi miasta.

Kętrzyn, Zabytki, Atrakcje, Mazury, Przewodnik e-Mazury.com.pl
fot.e-Mazury.com.pl

      Budowę zamku w południowo-wschodnim narożniku miasta rozpoczęto prawdopodobnie po nadaniu osadzie praw miejskich w 1357 r. Jest to obiekt trzyskrzydłowy zbudowany na planie zbliżonym do kwadratu wokół niewielkiego dziedzińca. W reprezentacyjnym skrzydle północnym mieścił się refektarz, pomieszczenia mieszkalne krzyżackiego urzędnika - prokuratora oraz kaplica. Zamek otoczono murem z trzema basztami w narożnikach i przejazdem bramnym od strony miasta. W zamku i przylegającym do niego folwarku mieściły się: kuchnia, browar, młyn, piekarnia, spichlerz, spiżarnia, zbrojownia, prochownia, kaplica i więzienie. W czasie wojny trzynastoletniej, w roku 1454 mieszczanie opanowali zamek. Uwięzili wtedy i następnie zgładzili ówczesnego prokuratora zakonnego Wolfganga Sauer'a,. Po 1525 r. zamek pozostawał siedzibą starostów książęcych. Zamek był wielokrotnie przebudowywany. Na dziedzińcu dobudowano okrągłą wieżę z klatką schodową ,rozebrano górne kondygnacje skrzydła północnego, wykonano nowe otwory okienne i zmieniono niektóre partie murów.

Kętrzyn, Zabytki, Atrakcje, Mazury, Przewodnik e-Mazury.com.pl
fot.e-Mazury.com.pl

      W 1945 roku wojska sowieckie spaliły zamek Został on odbudowany w latach 1962-67 . Zewnętrzny wygląd zrekonstruowano według XIX-wiecznych rysunków C.Steinbrechta odtwarzając gotycką bryłę budowli. Obecnie mieści się tu m.in. Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz Biblioteka Miejska. W Muzeum eksponowane są wystawy stałe i czasowe. Znajduje się tu niezwykle interesująca kolekcja rzeźby gotyckiej, zabytki rzemiosła artystycznego oraz meble z XVII-XIX w. Na szczególną uwagę zasługuje zbiór epitafiów i chorągwi pogrzebowych, w tym unikatowa na skalę europejską dziecięca chorągiew pogrzebowa trzyletniego Botho zu Eulenburg z 1667 r. W bibliotece muzealnej i archiwum zgromadzony jest bogaty księgozbiór o tematyce regionalnej oraz zbiór dokumentów z dawnego archiwum miejskiego.
      Przed zamkiem umieszczono tablicę upamiętniającą spotkanie polskich oddziałów wchodzących w skład armii napoleońskiej pod dowództwem generałów J.H. Dąbrowskiego i J. Zajączka, do którego doszło w
Kętrzynie 21 czerwca 1807 r., po bitwie pod Frydlądem (14 czerwca).

opracowanie: Sylwia Lipka i Katarzyna Ejmont
konsultacje: Mariusz Wyczółkowski

 

 

Kościół gotycki - Unikalnym zabytkiem miasta znajdującym się w południowo-zachodnim narożniku miasta jest gotycki kościół otoczony pozostałościami miejskich murów obronnych z basztami. Świątynia zbudowana w II połowie XIV wieku przez Krzyżaków, a rozbudowana w początku wieku XV jest rzadkim przykładem obronnej architektury sakralnej. Trzynawowa, ceglana świątynia z czworobocznymi wieżami sprawia wrażenie zamku.

Kętrzyn, Zabytki, Atrakcje, Mazury, Przewodnik e-Mazury.com.pl
fot.e-Mazury.com.pl

Ponad 40-metrowa wieża zachodnia, pełniąca niegdyś funkcję wieży obserwacyjnej oraz 32,5-metrowa dzwonnica wspaniale komponują się z bryłą kościoła. Na wieży dzwonnej znajdują się trzy staliwne dzwony o różnej wadze. We wnętrzu kościoła można zauważyć odchylenie prezbiterium w stosunku do osi nawy głównej, co jest rzadkością zarówno w Polsce jak i w Europie. Ze środka nawy głównej można zaobserwować jedynie dwa z trzech okien prezbiterium. Niewątpliwą atrakcją bazyliki jest kryształowe sklepienie wykonane w 1515 r. przez mistrza Matza z Gdańska. Cennym zabytkiem z dawnego, poreformacyjnego wyposażenia kościoła jest ambona z 1594 r. w stylu niderlandzkiego manieryzmu Ciekawostką są dwie cele z XV wieku wiążące się najprawdopodobniej z funkcjami obronnymi kościoła, usytuowane w przyziemiu wieży zachodniej. Organy kościelne powstałe w 1721 r. dysponują trzema ręcznymi klawiaturami, jedną nożną, 41 głosami oraz dzwonami wbudowane zostały w XIX w. w neogotycki prospekt.

Kętrzyn, Zabytki, Atrakcje, Mazury, Przewodnik e-Mazury.com.pl
fot.e-Mazury.com.pl

W nawie północnej znajduje się dawniejszy neogotycki ołtarz główny, z centralnie umieszczonym obrazem "Ukrzyżowania" Na międzymurzu, przy bazylice znajduje się lapidarium, w którym wyeksponowane są najcenniejsze i najciekawsze zabytki z cmentarzy rodowych i wojennych powiatu kętrzyńskiego. Obecnie proboszczem parafii jest Ks. Mieczysław Żuchnik.

Nabożeństwa-Msze Święte: 
Niedziela-6.30, 8.30, 10.00,  11.30, 13.00, 16.00, 18.00 
Święta - 6.30, 10.00,16.00, 18.00 
Dni powszednie - 6.30, 7.00,18.00 
Koncerty organowe - II niedziela każdego miesiąca o godz. 17.00

opracowanie: Sylwia Lipka i Katarzyna Ejmont
konsultacje: Mariusz Wyczółkowski

 

 

Kościół Świętego Jana

W sąsiedztwie bazyliki św. Jerzego znajduje się kościół ewangelicki p.w. św. Jana. Kościół ten został wybudowany około 1480 roku początkowo jako niewielka kaplica cmentarna przy kościele św. Jerzego. Kaplica ta służyła także jako pomieszczenie pierwszej szkoły łacińskiej w Kętrzynie. Od reformacji odbywały się tu ewangelickie nabożeństwa w języku polskim. W 1546 r. książę Albrecht utworzył tu szkołę przygotowującą uczniów do dalszej nauki na Uniwersytecie w Królewcu. Wtedy także została zapoczątkowana rozbudowa kaplicy. W 1565 r. kościół przedłużono w kierunku południowym aż do murów obronnych. Nad świątynią dobudowano piętro, gdzie znajdowały się pomieszczenia lekcyjne i mieszkania nauczycieli. W latach 1691-1692 świątynię rozbudowano w kierunku północnym. Gruntowną renowację wnętrza przeprowadzono w 1817 r. kiedy to powstały drewniane sklepienie beczkowe.
      W ołtarzu głównym z 1717 r. znajdują się malowane na drewnie obrazy: "Ostatnia wieczerza", "Ukrzyżowanie" i "Zmartwychwstanie" oraz rzeźby przedstawiające m.in. św. Piotra i Jana, a także przedstawienie pelikana z pisklętami - symbol ofiarnej miłości Bożej. Barokową ambonę z 1730 r. ozdabia 11 przedstawień na drewnie ze scenami Biblijnymi. Znajdujące się w kościele 11-to głosowe organy z 1830 r. zostały przewiezione w 1979 r. z byłego ewangelickiego kościoła w Bezławkach. Dzwon znajdujący się na dzwonnicy przy kościele pochodzi z 1843 r. Renowację świątyni rozpoczęto w 1979 r. Odrestaurowano ołtarz (1985 r.) i ambonę (2000 r.), przebudowano zabytkowy balkon nad wejściem świątyni. Przy tej okazji z Muzeum w
Kętrzynie powróciła do świątyni rzeźba Mojżesza, która umieszczona była pierwotnie jako podstawa ambony. W roku 2004 przeniesiono organy na chór nad wejściem. Od reformacji (1525) do 1880 r. w kościele tym odbywały się nabożeństwa w języku polskim. Od 1880 r. do 1945 w świątyni odbywało się przygotowanie konfirmacyjne. Począwszy od 1946 r. kościół służy ewangelikom. Przez 10 lat Kętrzyn był siedzibą biskupa diecezji mazurskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Miejscowa parafia utrzymuje kontakty z Parafią Ewangelicką w Wesel (Niemcy). Obecnie proboszczem parafii jest ks. Paweł Hause. Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę i święta o godz. 9.30. Natomiast w sezonie od maja do września w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca o godz. 11.00 odbywają się nabożeństwa w języku niemieckim dla turystów.

opracowanie: Sylwia Lipka i Katarzyna Ejmont
konsultacje: ks.Paweł Hause, Mariusz Wyczółkowski

 

 

Loża Masońska

Loża wolnomularska pod nazwą "Drei Thore des Tempels" ("Trzy bramy Świątyni") w Kętrzynie została założona 9 października 1818 r. Podlegała ona Wielkiej Loży Narodowej Państwa Pruskiego. Pierwszym miejscem spotkań jej członków był budynek położony przy kościele św. Jerzego, należący do urzędnika Simona Küssnera, który w loży sprawował funkcję mistrza. Po 23 latach loża przeniosła swoją siedzibę do budynku przy obecnej ul. Sikorskiego. Kolejnym mistrzem loży był Anton Brillowski, który rozpoczął zbiórkę pieniędzy na wybudowanie nowej siedziby loży. Budowę według projektu powiatowego architekta rozpoczęto w 1860 roku a ukończono w 1864. Piętrowy, niewielki budynek na planie prostokąta ozdobiony jest czterema ośmiobocznymi wieżyczkami w narożach. Pięcioboczny ryzalit z klatką schodową, kryty dachem namiotowym przylega do korpusu głównego od strony wschodniej. Neogotycki wystrój architektoniczny elewacji budynku i jego bryła są zapożyczeniami zaczerpniętymi z późnego gotyku angielskiego. Na parterze znajdował się przedsionek oraz pięć pomieszczeń (m.in. izba rozmyślań, szatnia) natomiast piętro zajmowały reprezentacyjne pomieszczenia z salą biesiadną. Ze względu na wybudowanie loży w miejscu dawnej fosy miejskiej, już po trzech latach od ukończenia budowy rozpoczęto jej remont, który przeprowadzano i w latach kolejnych. Dobudowano m.in. werandę i klatkę schodową.. Na początku XX w. założono instalację gazową i wodociągową. W latach 70-tych rozebrano płaski ryzalit na osi elewacji północnej. W czasie I wojny światowej loża przerwała działalność, którą wznowiła już w 1918 r. Przeprowadzono wówczas remont budynku, który 1925 r. stał się własnością kupca Maxa Rudzio. Jednak po dojściu nazistów do władzy loża "Trzech bram Świątyni" w Kętrzynie tak jak i inne loże wolnomularskie na terenie Niemiec została rozwiązana, a jej majątek został przejęty przez miasto. Po II wojnie światowej do lat 60-tych w budynku loży znajdował się Powiatowy Dom Kultury z salą projekcyjną i kinem. Przez następne lata budynek podlegał dewastacji. Po remoncie w latach 70-tych w budynku dawnej loży prowadził działalność Dom Kultury. W 1999 r. budynek został gruntownie odrestaurowany. Obecnie znajduje się w nim siedziba Stowarzyszenia im. Arno Holza dla Porozumienia Polsko-Niemieckiego i i Centrum Kultury "Zamek".

opracowanie: Sylwia Lipka i Katarzyna Ejmont na podstawie tekstów Tadeusza Korowaja i Marii Przytockiej
konsultacje: Mariusz Wyczółkowski

 

 


Kościół Świętej Katarzyny

Kościół Świętej Katarzyny - neogotycki kościół św. Katarzyny z 1896r. ma kolorowe wnętrze z bogatym wyposażeniem z epoki. Swój obecny wygląd kościół zawdzięcza pracom remontowym ukończonym w roku 1956.
Obecnie proboszczem parafii św. Katarzyny jest ksiądz prałat dr Zygmunt Klimczuk.

Nabożeństwa-Msze święte:
Niedziele i Święta- 7.00, 8.30, 10.00,11.30,13.00,18.00
Dni powszednie - 6.30, 7.00, 18.00
W pierwszą niedzielę miesiąca Msza św. o godz. 13.00 odprawiana jest w języku łacińskim.

 

 

Ratusz

Ratusz przy Placu J.Piłsudskiego stoi eklektyczny ratusz, który został wybudowany w latach 1885-86 z inicjatywy burmistrza Wiewiórowskiego. Jest to trzykondygnacyjny budynek z czerwonej cegły. Uroczyste otwarcie nowego ratusza nastąpiło 30 grudnia 1886 r. W ratuszu, oprócz dwóch dużych sal na posiedzenia rady i komisji, znajdowały się biura, kasy, posterunek policji (w piwnicach), mieszkania burmistrza i odźwiernego.

Kętrzyn, Zabytki, Atrakcje, Mazury, Przewodnik e-Mazury.com.pl
fot.e-Mazury.com.pl

W 1899 r. w wyniku pożaru ratusz uległ częściowo zniszczeniu. W 1920 r. przebudowano poddasze budynku. Do 1997 r. ratusz był nieprzerwanie siedzibą administracji miejskiej. Obecnie mieszczą się tu m.in. Urząd Stanu Cywilnego, Punkt Informacji Turystycznej i Promocji Miasta Kętrzyn oraz Kętrzyńskie Centrum Informacji.

 

Zachowane fragmenty XIV-wiecznych murów obronnych z basztą w północno-wschodnim narożniku dawnych fortyfikacji. Budowa fortyfikacji miejskich trwała w latach 1350-1378. W końcowym kształcie obwarowania miejskie stanowiły nieregularny czworobok. Mury obronne na kamiennym cokole o szerokości 1,25 - 1,75 m i wysokości 10 m biegły od północy i zachodu po prostych łącząc się poprzez trzynaście baszt z obwarowaniem zamku. W części południowej przebieg murów dostosowano do ukształtowania terenu
      Obronność południowo-zachodniego narożnika wzmocniła kościół Św. Jerzego ze swymi odrębnymi murami i basztami, okrągłą - niedźwiedzią i cylindryczną wieżyczką Św. Józefa. obronnych z basztą w północno-wschodnim narożniku dawnych fortyfikacji. 
      Narożników północno-zachodniego i północno-wschodniego broniły czworoboczne baszty (bastejony). Do miasta prowadziły dwie bramy: wysoka na północnej linii murów i młynarska w południowej oraz furta wodna w pobliżu kościoła Św. Jerzego.
     Część fortyfikacji miejskich uległa zniszczeniu. Zachował się północny ciąg murów na całej prawie długości, a we fragmentach w części zachodniej i południowej oraz baszt w północno-wschodnim narożniku fortyfikacji.

W okolicach Kętrzyna stoi wiele pałaców i dworów, świadków bogatej historii tych ziem. Najcenniejsze, dobrze zachowane znajdują się we wsi Drogosze, 20 km od Kętrzyna i Łężany, koło Reszla.

 

 

SZLAKI ROWEROWE I SAMOCHODOWE

1.      Trasa rowerowa im. Zofi Licharewej

Kętrzyn - Stara Różanka - Wopławka - Góry - Czerniki - Gierłoż - Kwiedzina - Owczarnia - Nakomiady - Godzikowo - Zalesie - Sławkowo - Nowa Wieś - Kętrzyn  - długość trasy 42 km

   2.      Trasa rowerowo-samochodowa "Trasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego"

Kętrzyn - Wilkowo - Bezławki - Św.Lipka - Reszel - Sątopy - Bisztynek - Wozławki - Kiwity - Stoczek Warmiński - Krekole - Samolubie - Bartoszyce - Łabędnik - Łankiejmy - Grabno - Kętrzyn - Karolewo - Wilamowo(lotnisko)  - długość trasy 126 km

   3.     Trasa rowerowo - samochodowa tzw. "Trasa czarna" jest trasą ziemi giżyckiej, która częściowo przechodzi przez teren powiatu kętrzyńskiego

Giżycko - Sulimy - Pieczonki - Soldany - Kruklanki - Sołtmany - Wydminy - Lipińskie - Miłki - Paprotki - Górno - Szymonka - Ławki - Skorupki - Rybical - Ryn - Knis - Salpik - NakomiadyOwczarnia - Pożarki - Osewo - Kronowo - Bogacko - Giżycko  - długość trasy 138 km

 Przez teren miasta Kętrzyn  przechodzi niebieski szlak turystyczny ( pieszo - rowerowy) im. Generała H.Dąbrowskiego obejmujący część województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Isnieją również trasy rowerowe Hotelu Koch.

 

WAŻNIEJSZE ADRESY I TELEFONY

 U R Z Ę D Y

 • Urząd Gminy
  ul. Kościuszki 2
  tel. (0-89) 751 34 45
  tel. (0-89) 751 24 74
  fax. (0-89) 751 27 46
  e-mail: ketrzyn@zgwrp.org.pl
  www.gminy.pl/ketrzyn.gm  
   
 • Powiatowy Urząd Pracy
  ul. Limanowskiego 1
  tel./fax. (0-89) 552 32 53
   
 • Urząd Skarbowy
  ul. Powstańców Warszawy 13
  tel. (0-89) 751 32 04
   fax. (0-89) 752 41 14

 

R A T O W N I C T W O

 • Komenda Powiatowa Policji
  ul. Wojska Polskiego 5
  tel. (0-89) 751 28 42
 • Szpital Powiatowy
  ul. Skłodowskiej - Curie 2
  tel. (0-89) 751 37 34
  fax. (0-89) 751 25 02
 • Pogotowie Ratunkowe
  ul. Skłodowskiej - Curie 2
  tel. 999
 • Powiatowa Straż Pożarna
  pl. Słowianski 1
  tel. 998
  tel. (0-89) 751 38 69
 • Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza
  tel. (0-89)751 71 13
 • Straż Miejska
  ul. Wojska Polskiego 11
  tel. (0-89) 752 05 10
  tel.(0-89)751 71 13
 • Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
  ul. Sikorskiego78
  tel. (0-89) 754 25 00
   www.cs.sg.gov.pl

 

  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
   Pl. Piłsudskiego 5a 
  tel. (0-89) 751 24 56 (0-89) 751 24 38    


P O G O T O W I A
Policyjne
- 997
Straż Pożarna - 998
Ratunkowe - 999
Energetyczne - 991
Gazowe - 992
Wodno - Kanalizacyjne - 994


K O M U N I K A C J A

Informacja PKS - 752 32 10 www.pks.ketrzyn.pl/index2.pl
Informacja PKP - 752 47 68
Taxi MPT ul. Dworcowa10, tel. 751 32 05 ; 752 44 44
Radio Taxi Centrum ul. Sikorskiego 62, tel. 751 66 99 ; 751 96 63
Postój Taksówek Bagażowych ul. Pocztowa , tel. 752 48 05
PPKS w Kęrzynie ul. Bydgoska 24, tel.752 21 05


U R Z Ę D Y   P O C Z T O W E
nr 1
- ul. Pocztowa 1, tel. 752 20 80
nr 3 - ul. Sikorskiego 78, tel. 751 69 22
nr 4 - ul. Daszyńskiego 19, tel. 751 25 09
nr 5 - ul. Wojska Polskiego 23, tel. 751 43 21


A P T E K I
Apteka "Remedium" 
ul. Sikorskiego 19 ,  tel. 751 01 12
Apteka "Panaceum" ul. Daszyńskiego 29a , tel. 751 84 85
ul. Sikorskiego 7
, tel. 751 49 74
ul. Sikorskiego 33/2 , tel. 751 30 31
Apteka "Piastowska" , ul.Łokietka 29 ,  tel. 752 62 04
ul. Daszyńskiego 1 , tel. 752 22 50
ul. Mazurska 7 , tel. 751 51 81

B A N K I
BGŻ S.A.
- ul. Sikorskiego 48, tel. 751 24 23, fax. 751 24 23
Bank Spółdzielczy - ul. Pocztowa 5, tel. 752 38 40
Bank Spółdzielczy - ul. Sikorskiego 48, tel. 751 22 74
PKO BP - ul. Mickiewicza 2, tel. 752 29 08
Bank Millennium- Pl. Piłsudskiego 11 , tel. 751 23 16
BPH PBK S.A. ul. Obrońców Westerplatte 1 , tel. 751 01 82 , fax. 751 01 80
Warmińsko - Mazurski Bank Regionalny S.A.
ul. Sikorskiego 48, tel. 751 00 82, fax. 751 00 80

B A N K O M A T Y
Bamk PKO BP - ul. Mickiewicza 2 ; ul. Łokietka 29
Bamk Millennium
ul. Powstańców Warszawy,
ul. Traugutta 3, ul. Chrobrego 8,
pl. Piłsudskiego 11,
Bank BPH - ul. Obrońców Westerplatte 1
BGŻ - ul. Sikorsiego 48

K A N T O R Y
Kętrzyn, ul. Sikorskiego 11
Kętrzyn, ul. Sikorskiego 34 , tel. 751 67 06
Kętrzyn, ul. Sikorskiego 41 , tel.751 86 29
Kętrzyn, pl. Piłsudskiego 3/1b , tel. 751 02 05
Kętrzyn, pl. piłsudskiego 9 , tel. 751 58 40


P LA C Ó W K I  K U L T U R A L N E
Muzeum im. W. Kętrzyńskiego

Pl. Zamkowy 1
tel. 752 32 82
www.muzeum.ketrzyn.pl
Biblioteka Pedagogiczna
ul. Sikorskiego 76
tel. 751 38 16
Biblioteka Publiczna Miejska
Pl. Zamkowy 1, tel. 752 32 30
F I L I E
ul. Łokietka 29, tel. 752 82 77
ul. Wojska Polskiego 2, tel. 751 48 89
Centrum Kultury Zamek
Pl. Piłsudskiego 1
tel. 751 25 53, fax. 751 25 53
www.kdk.ketrzyn.webpark.pl
Kino "Gwiazda"
ul. Sikorskiego 24a
tel. 751 22 38


O B I E K T Y   S P O R T O W E
Stadion Miejski KKS "Granica"

ul. Bydgoska 20
tel. 752 29 79
www.granica-ketrzyn.prv.pl
Basen Miejski i Korty
ul. Szpitalna 1
Hala Sportowa i Basen ZSB
ul. Poznańska 1
tel. 751 37 33
Stado Ogierów
ul. Bałtycka 1
tel. 752 36 72


S T A C J E  B E N Z Y N O W E
PKN ORLEN

ul. Sikorskiego 44, tel. 751 21 48
RAFINERIA GDAŃSKA
ul. Bydgoska 40, tel. 752 34 09
PKN ORLEN
ul. Mazowiecka 6, tel. 752 25 79
BP
ul. Gdańska 2, tel. 751 56 66
SHELL
ul. Mazowiecka 17, tel. 752 33 46  , 752 36 04
PPKS w Kętrzynie
ul. Bydgoska 24, tel. 752 51 41


P O M O C  D R O G O W A
Wasilewski Jan
- ul. Chrobrego 16d, tel. 751 69 66
Dzirba Jarosław - ul. Sikorskiego 50, tel. 751 01 06
Usługi Transportowe i  Holowanie"Krzych" - Różana 7/17, tel. 751 49 61


A U T O  S E R W I S
Barczak Andrzej
- ul. Reymonta 23, tel. 752 21 95
Auto-Serwis "Hajduk" Hajduk Tadeusz - ul. Usługowa 1
tel. 752 30 42, 752 35 85 , 751 01 06
Auto-serwis " Sołowiej" , ul. Górna 1c
Serwis Ogumienia " DABO" , ul. Mazowiecka 17, tel. 752 33 46
Serwis Ogumienia "OPEX" , ul. Mazowiecka 7a , tel.752 22 30
Serwis Ogumienia ul. Sikorsiego 62h, tel. 751 47 58

A U T O  M Y J N I A
Auto-Myjnia

T A X I
Taxi MPT ul. Dworcowa10, tel. 751 32 05 ; 752 44 44
Radio Taxi Centrum ul. Sikorskiego 62, tel. 751 66 99 ; 751 96 63
Postój Taksówek Bagażowych ul. Pocztowa , tel. 752 48 05
PPKS w Kęrzynie ul. Bydgoska 24, tel.752 21 05

F I R M Y  U B E Z P I E C Z E N I O W E
Centrum Ubezpieczeń "GEMI"- ul. Mielcarskiego 1a lok. 17 (Dom Handlowy Caro)
tel. 751 31 09  epiatkowska1@wp.pl
Agencja Ubezpieczeniowa - ul. Kajki 3, tel. 751 80 19
"Ama" - ul. Kopernika 8, tel. 75161 62
"Commercial Union" - ul. Traugutta 1, tel. 752 42 68
"Daewoo" S.A. - ul. Mickiewicza 2, tel. 752 33 45
"Solid" - ul. Jagiełły 65, tel. 751 45 77, fax. 751 66 36
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
ul. Mickiewicza 2, tel./fax. 752 28 07, 752 46 30
PZU "Życie" S.A.
Powstańców Warszawy 1, tel. 751 29 93
Obrońców Westerplatte 27, tel. 751 00 92
"Compensa" S.A. - Powstańców Warszawy 1 - tel. 751 43 53
ZUS - ul. Reja 10, tel. 751 20 71
 

P L A C Ó W KI   O Ś W I A T O W E
Gminne
Gimnazjum - ul. Wojska Polskiego 9, tel. 751 23 09   www.gim.ketrzyn.ids.pl
SP Nr 1 - ul. Kopernika 12, tel. 751 52 76   www.spketrzyn.republika.pl
SP Nr 3 - ul. Bydgoska 1, tel. 752 32 71
SP Nr 4 - ul. Moniuszki 1, tel. 751 29 06
SP Nr 5 - ul. Kazimierza Wielkiego 13, tel. 751 81 71
Społeczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum ul. Reja 8, tel. 751 26 01
ul. Sikorsiego 62h , tel. 751 47 58
Powiatowe
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego

ul. Powstańców Warszawy 2, tel. 751 3237
Zespół Szkół Budowlanych - ul. Poznańska 21, tel. 751 20 05
Zespół Szkół Ekonomiczno - Spożywczych - ul. Pocztowa 9, tel. 752 26 52
Internat - ul. Kościuszki 2, tel. 752 38 48
Zespół Szkół im. Marii Curie - Skłodowskiej - ul. Wojska Polskiego 12, tel. 751 29 83
Internat - tel. 751 20 13
Centrum Kształcenia Ustawicznego - ul. Szkolna 1, tel. 751 24 92
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - ul. Sikorskiego 76, tel. 751 32 40
Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - ul. Sikorskiego 19, tel. 751 35 36
Ośrodek Pracy Pozaszkolnej "Baszta" - ul. Traugutta 2, tel. 752 35 08


K O Ś C I O Ł Y
Bazylika św. Jerzego - parafia rzymsko-katolicka
ul. Zamkowa 5
tel. (0-89) 753 45 35
mailto:bazylika-ketrzyn@olsztyn.opoka.org.pl
Kościól św Katarzyny - parafia rzymsko-katolicka
ul. Sikorskiego 5
tel.(0-89) 751 43 81
mailto:swk@olsztyn.opoka.org.pl
http://www.swk.olsztyn.opoka.org.pl
Kościół św. Jacka - parafia rzymsko-katolicka
ul. Poznańska 23a
tel (0-89) 751 22 07
Kościół św. Brata Alberta Chmielowskiego - parafia rzymsko-katolicka
ul. Poniatowskiego 5
tel.(0-89) 752 86 64
Kościół św. Jana - parafia ewangelicko-augsburska
ul. Zjazdowa 15
tel. (0-89) 752 23 62
fax. (0-89) 752 54 32
mailto:phause@interia.pl , http://www.luteranie.pl/ketrzyn
Cerkiew prawosławna - parafia prawosławna, ul. Limanowskiego9
Cerkiew Prawosławna - parafia grekokatolicka, ul. Pocztowa
Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny - parafia rzymsko-katolicka
Święta Lipka 29
11-440 Reszel
tel (0-89) 755 14 81 ; (0-89) 755 14 60
www.jezuici.pl/swlipka


KA W I A R E N K I  I N T E R N E T O W E
"KLIK" ul. Wojska Polskiego, tel. 751 68 88
"Escape" ul. Sikorsiego 24, tel. 751 47 67
"Club - Interia" Daniel Sagała , ul.Traugutta 1, tel.(089) 752 25 76


 

 

 


Strona główna | O FirmieOgłoszenia | Reklama | Praca | Kontakt | e-mail
sprzęt rehabilitacyjny . sprzęt rehabilitacyjny . sprzęt rehabilitacyjny . sklep rehabilitacyjny . sprzęt laboratoryjny . sprzęt medyczny . sprzęt rehabilitacyjny . defibrylator . sprzęt szpitalny . sprzęt laboratoryjny . pulsoksymetr . spirometr . spirometry . aparat do krioterapii . waga medyczna . piłka do ćwiczeń . taśma do ćwiczeń . masaż limfatyczny . drenaż limfatyczny . bezdech senny . waga lekarska . masażer . destylator . krioterapia . Zakopane . wagi . Kaszuby . Viva Maria . stół do masażu . waga sklepowa . pulsoksymetry . poręcze do nauki chodzenia . aparat ekg . sprzęt do fizykoterapii . noclegi nad morzem . meble medyczne . waga hakowa . negatoskop . detektor tętna płodu . krzesła do poczekalni
Copyright C 2003